Онлайн магазин за компютри, хардуер, офис техника, консумативи, аксесоари

Софтуер за управление на търговски обекти - StoreСър­це­то” на вся­ка ед­на ком­пю­тър­на ин­фор­ма­ци­он­на сис­те­ма е соф­ту­е­рът. Пред­ло­же­ни­ят соф­ту­ер STORE е на­ша ори­ги­нал­на раз­ра­бот­ка, съ­об­ра­зен с бъл­гар­ско­то за­ко­но­да­тел­ство и спе­ци­фи­ка­та на бъл­гар­ския па­зар. Зад на­шия про­дукт сто­ят 14 го­ди­ни на раз­ра­бот­ка и пос­то­ян­но усъ­вър­шен­ства­не, над 1450 ус­пеш­но из­гра­де­ни сис­те­ми в ця­ла­та стра­на и екип от ви­со­ко­ква­ли­фи­ци­ра­ни спе­ци­а­лис­ти. Ка­то про­из­во­ди­тел съ­що та­ка раз­по­ла­га­ме с въз­мож­ност­та за над­строй­ка и до­пъл­ни­тел­на раз­ра­бот­ка вър­ху соф­ту­е­ра с цел за­до­во­ля­ва­не на кон­крет­ни­те пот­реб­нос­ти на все­ки един наш кли­ент. Ця­ла­та сис­те­ма е раз­ра­бо­те­на вър­ху со­лид­на плат­фор­ма и на мо­ду­лен прин­цип, поз­во­ля­вай­ки ни да из­гра­жда­ме гъв­ка­ви ре­ше­ния и точ­но да пок­ри­ваме изис­ква­ни­я­та Ви. Съ­ще­вре­мен­но мо­дул­на­та й ар­хи­тек­ту­ра и мно­го­брой­ни­те екс­три Ви да­ват сво­бо­да­та да за­ку­пи­те са­мо то­ва ко­е­то пол­зва­те, ка­то за­па­зи­те въз­мож­ност­та си за над­граж­да­не на си­сте­ма­та при раз­раст­ва­не на нуж­ди­те Ви.

ПРОМОЦИЯ

Софтуер за управление на търговски обекти - Store

Alpha

Avery Berkel

CITIZEN

Checkpoint

Datalogic

METO

POS Tuning

SES - Store Electronic Systems

TREMOL