Онлайн магазин за компютри, хардуер, офис техника, консумативи, аксесоари

Общи условия


www.bonelconsult.com е сайт създаден с цел представяне и онлайн търговия с цялата  гама от услуги и продукти прдлагани от фирма Бонел Консулт ЕООД. Всеки един от Вас може да поръча предлаганите продукти  по възможно най-лесният начин – следвайки определените стъпки. Плащането може да бъде извършено по банков път на посочените банкови сметки или чрез наложен платеж. www.bonelconsult.com не носи отговорност при изчерпване на количества от дадени артикули, както и в случай на забавяне на пратката поради липса на наличности, изчакване на нов внос, нова партида от производство или забавяне на доставката до нас от вносителите или производителите на съответните стоки. В случай, че няма възможност да бъде осигурен желания от Вас артикул или се предвиди забавяне на комплектоването на поръчката, ще бъдете информирани чрез телефонен разговор или по интернет, като при възможност ще Ви бъдат предложени алтернативни артикули. При всяка направена от Вас заявка ние ще се свържем с Вас на посочените връзки, за потвърждение на поръчката от двете страни. Приемането на поръчката по имейл и потвърждаването й по телефон се смятат за обвързващ договор. www.bonelconsult.com си запазва правото да променя вида на предлаганите продукти.


Защита на личните данни


      Бонел Консулт ЕООД  гарантира пълна конфиденциалност на личните данни.  Личната информация на ПОТРЕБИТЕЛЯ няма да бъде публикувана никъде в  прав текст, освен ако той изрично не е разрешил. Клиентът носи пълна  отговорност за опазването на своето потребителско име и парола, както и за  всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез  използване на потребителското име и парола. Плащане


      След получаване на поръчка от клиент се извършва проверка за валидността й. Клиента се задължава да посочи точен и валиден телефон и адрес за доставка, да плати цената на стоката, да заплати разходите по доставката, при наличие на такива, да осигури достъп и възможност за получаване на стоката, да получи вещта. Договарят се начините на плащане и доставката на стоката.


Доставка


   Поръчаната стока се доставя на посочения от клиента адрес. Клиентът поема задължението да осигури достъп и възможност за получаване на стоката. Поръчаната стока се доставя подходящо опакована съгласно вида й и ползвания транспорт за доставка.
   Поръчаната от клиента стока се доставя до 72 часа (3 работни дни) на посоченият адрес при условие, че адресът е актуален, а поръчката е потвърдена и платена. За доставки на едро до населени места срокът за доставка е до 10 работни дни, при условие че адресът е актуален, а поръчката е потвърдена и платена.
  Ако клиентът не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в регламентирания срок, поръчката се счита за невалидна и Бонел Консулт ЕООД се освобождава от задължението да извърши доставката. В случай, че клиентът потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на посочения адрес, той поема за своя сметка разходите по доставката.
  Разходите по транспорта се заплащат при получаване на стоката. Заплащането на дължимата цена на стоката става чрез превод на сумата по банков път, наложен платеж или пощенски запис.
  Ако трето лице се ангажира с приемането и потвърждаването на получаването на поръчаната стока от името на първоначалния клиент, направил поръчката, се задължава да заплати формираната цена за стоката и доставката. Според чл. 54 на ЗЗП Бонел Консулт ЕООД потвърждава в писмена форма или на друг траен носител информацията по чл. 52, ал. 1 не по-късно от доставянето на стоката или изпълнението на договора.
 (2) Информацията, предоставена на потребителя в писмена форма, трябва да съдържа:
1. името на доставчика и служебния адрес, на който потребителят може да изпраща жалби;
2. правото на потребителя да се откаже от сключения договор, условията и начина за упражняването на това право;
3. условията за прекратяване на договора, когато той е сключен за неопределен срок или за срок, по-дълъг от една година;
4. данни за предоставяните услуги след продажбата и за предоставените гаранции.
  (3) Разпоредбите на ал. 1 и ал. 2, т. 2, 3 и 4 не се прилагат за услуги, чието изпълнение се осъществява чрез използването на средство за комуникация от разстояние, когато тези услуги се предоставят еднократно и се фактурират от оператора на средството за комуникация от разстояние. 
 (4) Оператор на средство за комуникация е всяко физическо или юридическо лице, чиято търговска или професионална дейност включва предоставянето на разположение на доставчика на едно или няколко средства за комуникация от разстояние.


Отказ за получаване на поръчаната стока


    В срок 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката от Вас можете да се откажете от закупените стоки. Съгласно разпоредбите на чл. 55 от ЗЗП: (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор от разстояние в срок 7 работни дни, считано от датата на: 1. получаване на стоката от потребителя, когато са изпълнени изискванията на чл. 54 - за стоки;
    2. сключване на договора, а когато задълженията по чл. 54 са изпълнени след сключването на договора - от деня на тяхното изпълнение, но не по-късно от срока по ал. 3 - за услуги. (2) Алинея 1 не се прилага по отношение на следните видове договори: 1. (изм. - ДВ, бр. 64 от 2007 г., в сила от 08.09.2007 г.) за предоставяне на услуги, чието изпълнение е започнало с изричното съгласие на потребителя преди изтичането на срока по ал. 1; 2. за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които доставчикът не е в състояние да контролира;
  3. за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
   4. за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
  5. за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
   6. за доставка на вестници, списания и други периодични издания;
   7. за хазартни игри и лотарии.
 (3) Потребителят може да упражни правото си на отказ от сключен договор от разстояние за финансови услуги в срок 14 дни.
 (4) Когато доставчикът не изпълни задълженията си по чл. 54, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката или от сключването на договора за предоставяне на услугата.
 (5) Когато информацията по чл. 54 е предоставена на потребителя в рамките на срока по ал. 4, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на предоставянето й.
 (6) Доставчикът е длъжен да възстанови на потребителя в пълен размер заплатените от него суми не по-късно от 30 дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор.
 (7) Потребителят е длъжен да съхранява получените от доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.
  Съхранявайте получените стоки, тяхното качество,опаковки и безопасност по време на този срок. В случай, че желаете да се откажете от закупените стоки, следва да ни върнете обратно предадените стоки в състоянието, в което сте ги получили, в опаковката, в която нормално се предлагат в търговската мрежа и със съпровождащата ги документация, в противен случай, връщането на стоката става след договаряне на обезщетение за евентуалното намалените на потребителски свойства на стоката.
 Клиент, поръчал стока от електронния магазин на www.bonelconsult.com има право да откаже получаването на поръчана от него стока, когато тя му е доставена, само в посочените в настоящите условия случаи:
 -   Ако при транспортирането стоката или нейната опаковка е повредена
 -  Ако доставената стока явно не съответства на поръчаната от клиента и това може да се установи чрез обикновен преглед на стоката.
 - Ако не е спазен обявеният срок за доставка.
 

Рекламации


Рекламации на по гореизброените пунктове се извършват само и единствено в момента на доставката.
Рекламации се приемат, както следва:
  - 1. В срок от 24 часа от получаването на стоката, ако са налице недостатък или несъотвествие, установени при обикновен преглед на стоката
  - 2. Ако е налице несъответствие между поръчана и доставена стока, което е било невъзможно да бъде установено в момента на доставката, стоката се подменя в срок от 24 часа след заявката на клиента и извършен оглед за установяване на несъответствието.